• NL
  • EN

Onze financiën

Our finances


Onze inkomsten in 2018


De inkomsten van Bits of Freedom in 2018 bedroegen € 689.839. Die inkomsten kwamen voor 43% van individuele donateurs, grote fondsen droegen 30% bij en 7% kwam van bedrijfssupporters. De laatste 20% kwam binnen via projectfinanciering. Zie:

Table: Inkomsten 2018 (x € 1.000)

Realisatie 2018 Begroot 2018 Realisatie 2017
Individuele donateurs 296 256 242
Fondsen 207 251 276
Bedrijfssupporters 50 49 48
Overig 0 0 0
Subtotaal 552 556 566
Projectgebaseerd 137 164 70
Totaal 690 720 636

We hebben van individuele donateurs € 53.294 meer steun ontvangen dan in 2017. We vonden 324 nieuwe vaste nieuwe donateurs en verloren er 140, er kwamen er dus 184 bij. Daarmee gaan we 2019 in met 2.935 vaste donateurs die per persoon gemiddeld ruim € 72 per jaar aan ons doneren.

In 2018 werden we in onze kernkosten gesteund door de Adessium Foundation, Internet4all, SIDN, en de Open Society Foundations (OSF).

De volgende bedrijven steunden ons met € 5.000 of meer: Bitonic, Bl3p, Eureka Unlimited, Leaseweb en Voys. Van deze bedrijven kregen we € 2.500 of meer: A2B Internet, BIT, Greenhost, IB-Vision, Mollie, Startmail en VoIPGRID. We ontvingen €  500 of meer van deze bedrijven: Argeweb, Autoverzekering - hoyhoy, Auto-verzekeringenvergelijken.nl, Autoverzekering.nl, Baak Detailhandel, Bureau Bolster, Easyswitch.nl, First8, GeoCat, Green Mini host, Het Rooster, iCulture, Independer, Intermax Managed Hosting, Inshared, Kennisland, Kentekencheck.nu, m7, Mijndomein, NederHost, NetExpert, Nijweide BV, Overstappen.nl, PCextreme, Pricewise - energie, PrivacyLab, Prijs Vergelijken, RealConnections, Root Legal, Saldo Management, Savvii Managed Wordpress Hosting, Serinus42, SKEPP Kantoorruimte huren, Sooda internetbureau B.V., Telefoon Abonnement, Tifkap Enterprises, Unc Inc., VBVB ICT, Het Vertaalcollectief, Vimexx, VoiceCowboys, VPN Diensten, VPN Gids en Zygomatic. Tot slot ontvingen we steun in natura van: Bitonic, Blendle, Cyso, Leaseweb, Mollie, Nines, Xolphin en XS4ALL.

Het Amsterdams Comité 4 en 5 mei en ARTIS gaven een bijdrage aan het organiseren van Vrijheid EXPOsed en de Godwin-lezing op Bevrijdingsdag. Het SIDN Fonds steunde My Data Done Right met € 53.136. Van Stichting Democratie en Media kregen we € 23.740 om onze Do-It-Yourself kits te ontwerpen en produceren voor het uitbreiden van onze lokale afdelingen. De Open Society Foundations (OSF) wilde de rechtszaak van Max Schrems tegen Facebook steunen. Omdat Max op dat moment nog geen stichting had hebben wij als tussenpersoon gefungeerd. We ontvingen daarvoor een bijdrage van € 1.193 van OSF als tegemoetkoming in onze administratieve kosten.

Normaal gesproken nemen wij geen geld aan van de overheid. Voor het referendum over de sleepwet maakten wij een uitzondering. We deden dit omdat je zelf kon kiezen of je voor, tegen of neutraal campagne wilde voeren, en onze inhoudelijke onafhankelijkheid er niet door werd beïnvloed. We ontvingen voor onze campagne € 49.978 van de Referendumcommissie.


Onze uitgaven in 2018


De uitgaven in 2018 bedroegen € 630.211:

Table: Uitgaven 2018 (x € 1.000)

Realisatie 2018 Begroot 2018 Realisatie 2017
Personeelskosten 498 510 460
Huisvesting 25 28 37
Kantoor 7 12 7
Communicatie 9 5 19
Opbouwen beweging 3 20 16
Algemene kosten 25 44 26
Subtotaal 567 619 565
Projectgebaseerd 64 174 79
Totaal 630 793 644

Het merendeel van de projectkosten zat in My Data Done Right en in de campagne voor het sleepwetreferendum.


Het resultaat over 2018


De afschrijvingen waren € 10.536 in 2018. Daarmee is het jaar afgesloten met een positief resultaat van € 49.092.

Bits of Freedom wil zo efficiënt mogelijk werken. Het uitgangspunt is dat niet meer dan 20% van ons geld en onze tijd wordt besteed aan fondsenwerving, beheer en administratie. De belangrijkste fondsenwervingsactiviteit in 2018 was het organiseren van twee donateurscampagens, in oktober en december van het jaar. In 2018 is ongeveer 7% van onze middelen besteed aan fondsenwerving. Daarnaast is ongeveer 8,5% van onze uitgegeven middelen besteed aan beheer en administratie. Bijna 85% van onze uitgegeven middelen zijn dus direct besteed aan de doelstelling van Bits of Freedom: het verdedigen van digitale burgerrechten en opkomen voor internetvrijheid.

Op het gebied van vermogensbeheer en financiële reserves streeft Bits of Freedom ernaar om een continuïteitsreserve van minimaal een kwart van haar jaarlijkse kosten voor het komende jaar aan te houden. Dit is een gangbaar percentage voor ngo’s van ons formaat. Deze reserve wordt gebruikt bij onverwacht hoge uitgaven en onverwacht tegenvallende of laat binnenkomende inkomsten. Zo kunnen we de continuïteit van de stichting een aantal maanden garanderen. Het maakt het ook mogelijk om verantwoorde risico’s te nemen met de begroting. Aan het einde van 2018 was de reserve € 308.630. Deze wordt niet belegd in risicovolle financiële producten.

Het financiële jaarverslag over 2018 is gecontroleerd door WITh Accountants (gespecialiseerd in non-profit organisaties) en is te downloaden via:

https://www.bitsoffreedom.nl/financiering/


Onze begroting voor 2019


We verwachten in 2019 € 655.215 aan inkomsten te ontvangen:

Table: Verwachte inkomsten 2019 (x € 1.000)

Begroot 2019
Individuele donateurs 303
Fondsen 235
Bedrijfssupporters 80
Overig -
Subtotaal 618
Specifieke projecten 22
Nieuwe projecten 15
Totaal 655

We willen 500 nieuwe vaste donateurs vinden die gemiddeld € 85 per jaar bijdragen. Een aantal fondsen heeft hun steun voor 2019 al toegezegd (Adessium, Internet4All, Open Society Foundations, SIDN en Stichting Democratie en Media) en het is onze ambitie om in 2019 nog € 30.000 bij een fonds te vinden. We denken dat we ongeveer € 32.000 aan nieuwe bedrijfssupporters kunnen vinden. De projectinkomsten zijn afhankelijk van toegekende subsidies voor specifieke projecten en evenementen. We weten al dat het RIPE NCC Community Fund € 21.300 bij gaat dragen zodat wij partners kunnen vinden voor My Data Done Right in andere Europese landen. Verder krijgen we weer € 3.000 steun van XS4ALL voor het organiseren van de Felipe Rodriguez prijs bij de Big Brother Awards.

De kernuitgaven van Bits of Freedom zullen in 2019 naar verwachting € 673.373 bedragen, daarbij is rekening gehouden met zeven mensen die vier of meer dagen in de week werken en drie parttime medewerkers (7,7 FTE) en met onvoorziene kosten. Een aantal specifieke projecten en evenementen is al begroot voor een bedrag van € 29.000. Denk bijvoorbeeld aan de Big Brother Awards, het uitrollen van My Data Done Right in andere Europese landen en de Godwinlezing. De daadwerkelijke projectkosten (en dus het besluit of projecten worden uitgevoerd) is mede afhankelijk van hoeveel projectsubsidies toegekend worden. De totale verwachte uitgaven komen daarmee uit op € 717.373:

Table: Verwachte uitgaven 2019 (x € 1.000)

Begroot 2019
Personeelskosten 573
Huisvesting 28
Kantoor 13
Communicatie 6
Opbouwen beweging 14
Algemene kosten 26
Subtotaal 673
Specifieke projecten 29
Nieuwe projecten 15
Totaal 717

Het verschil tussen de begrote inkomsten en uitgaven is € 62.158. Dit negatieve resultaat wordt aangevuld vanuit de continuïteitsreserve die daarmee op 29% van de verwachte kosten van het volgende begrotingsjaar komt.


Onze financiering in de komende jaren


Het is voor Bits of Freedom heel belangrijk om een duurzame financiële situatie te hebben. We hebben liever structurele financiering dan financiering op projectbasis. Bits of Freedom wil volledig onafhankelijk blijven. Met onze financiële planning proberen we, voor zover mogelijk, steeds vijf jaar vooruit te kijken.

We worden gefinancierd vanuit vier bronnen. We willen minimaal een derde van onze inkomsten krijgen van individuele donateurs. Ook willen we graag minstens een derde van onze inkomsten van fondsen of stichtingen krijgen. Het aandeel van bedrijfssupporters willen we nooit groter laten zijn dan een derde van de totale inkomsten. Geen enkele bedrijfssupporter mag meer doneren dan 10% van onze continuïteitsreserve. Tot slot ontvangen we naast onze kernfinanciering ook projectgelden.

Het is een uitdaging om de komende jaren op het huidige formaat, met een bezetting van rond de 8 FTE, door te kunnen gaan. De meerjarige steun van een aantal fondsen loopt na 2019 op zijn einde. Zij vinden dat we inmiddels op eigen benen kunnen staan. Ons aantal nieuwe donateurs groeit snel (naar 65% van onze inkomsten in 2023) en we gaan investeren in het vinden van bedrijfssupporters zodat die over vijf jaar 19% van onze inkomsten leveren. Maar daarmee zit er de komende jaren nog altijd een gat in onze begroting van tussen de € 50.000 en € 100.000. Dat zal moeten worden opgevuld met het vernieuwen van contracten met bestaande fondsen en met het vinden van nieuwe fondsen.

Wil je met jouw bedrijf supporter worden van Bits of Freedom? Kijk dan hier:

https://www.bitsoffreedom.nl/aanmelden-als-bedrijfssupporter/

Ook als particulier is je financiële steun aan Bits of Freedom fiscaal voordelig. Zie:

https://www.bitsoffreedom.nl/doneren/


Our income over 2018


The income of Bits of Freedom in 2018 amounted to € 689,839. 43% was received from individual donors, large funds contributed 30% and 7% came from business supporters. The last 20% came in through project financing. See:

Table: Income 2018 (x € 1,000)

Realization 2018 Budgeted 2018 Realization 2017
Individual donors 296 256 242
Foundations 207 251 276
Corporate supporters 50 49 48
Other 0 0 0
Subtotal 552 556 566
Project based 137 164 70
Total 690 720 636

We received € 53,294 more support from individual donors than in 2017. We found 324 new permanent new donors and lost 140, so 184 were added. We are entering 2019 with 2,935 regular donors who donate over € 72 per year on average.

In 2018 we were supported in our core costs by the Adessium Foundation, Internet4all, SIDN, and the Open Society Foundations (OSF).

The following companies supported us with € 5,000 or more: Bitonic, Bl3p, Eureka Unlimited, Leaseweb en Voys. From these companies we received € 2,500 or more: A2B Internet, BIT, Greenhost, IB-Vision, Mollie, Startmail en VoIPGRID. We received € 500 or more from these companies: Argeweb, Autoverzekering - hoyhoy, Auto-verzekeringenvergelijken.nl, Autoverzekering.nl, Baak Detailhandel, Bureau Bolster, Easyswitch.nl, First8, GeoCat, Green Mini host, Het Rooster, iCulture, Independer, Intermax Managed Hosting, Inshared, Kennisland, Kentekencheck.nu, m7, Mijndomein, NederHost, NetExpert, Nijweide BV, Overstappen.nl, PCextreme, Pricewise - energie, PrivacyLab, Prijs Vergelijken, RealConnections, Root Legal, Saldo Management, Savvii Managed Wordpress Hosting, Serinus42, SKEPP Kantoorruimte huren, Sooda internetbureau B.V., Telefoon Abonnement, Tifkap Enterprises, Unc Inc., VBVB ICT, Het Vertaalcollectief, Vimexx, VoiceCowboys, VPN Diensten, VPN Gids en Zygomatic. Finally, we received in-kind support from: Bitonic, Blendle, Cyso, Leaseweb, Mollie, Nines, Xolphin en XS4ALL.

The Amsterdam Committee for May 4th and 5th and ARTIS both contributed to the organization of Freedom EXPOsed and the Godwin lecture on Liberation Day. The SIDN Fund supported My Data Done Right with € 53,136. The Democracy and Media Foundation gave us € 23,740 to design and produce our Do-It-Yourself kits for expanding our local departments. The Open Society Foundations (OSF) wanted to support Max Schrems’ lawsuit against Facebook. Because Max had no foundation at that time, we acted as an intermediary. We received € 1,193 from OSF as a contribution to our administrative costs.

Normally we do not accept money from the government. We made an exception for the referendum on the dragnet surveillance bill. We did this because you could choose whether you wanted to campaign in favor, against or neutrally, and thus our independence was not affected by it. We received € 49,978 from the Referendum Committee for our campaign.


Our spending in 2018


The expenditure over 2018 was € 630,211:

Table: Spending 2018 (x € 1,000)

Realization 2018 Budgeted 2018 Realization 2017
Staff costs 498 510 460
Housing 25 28 37
Office 7 12 7
Communication 9 5 19
Movement building 3 20 16
Operational costs 25 44 26
Subtotal 567 619 565
Project based 64 174 79
Total 630 793 644

Most of the project based costs were made for My Data Done Right and the campaign for the dragnet referendum.


Results over 2018


The depreciation was € 10,536 over 2018. This ended the year with a positive result of € 49,092.

Bits of Freedom wants to work as efficiently as possible. Our goal is to make sure no more than 20% of our money and time is spent on fundraising, management and administration. The most important fundraising activity in 2018 was the organization of two donor campaigns in October and December. In 2018, approximately 7% of our resources were spent on fundraising. In addition, approximately 8.5% of our funds has been spent on management and administration. Almost 85% of our received funds are therefore directly spent on the objective of Bits of Freedom: defending digital civil rights and standing up for internet freedom.

In the area of asset management and financial reserves, Bits of Freedom strives to maintain a continuity reserve of at least a quarter of its annual costs for the coming year. This is a common percentage for NGOs of our size. This reserve is used for unexpectedly high expenses and unexpectedly disappointing or late income. In this way we can guarantee the continuity of the foundation for a number of months. It also makes it possible to take responsible risks with the budget. At the end of 2018, the reserve was € 308,630. This is not invested in risky financial products.

The annual financial report for 2018 has been audited by WITh Accountants (specialized in non-profit organizations) and can be downloaded via:

https://www.bitsoffreedom.nl/financiering/


Our budget for 2019


We expect an income of € 655,215 over 2019:

Table: Expected income over 2019 (x € 1,000)

Budgeted 2019
Individual donors 303
Foundations 235
Corporate supporters 80
Other -
Subtotal 618
Specific projects 22
New projects 15
Total 655

We want to find 500 new regular donors who contribute an average of € 85 per year. A number of funds have already promised their support for 2019 (Adessium, Internet4All, Open Society Foundations, SIDN and the Democracy and Media Foundation) and it is our ambition to find another € 30,000 from a fund in 2019. We think we can find around € 32,000 in new business supporters. The project income depends on subsidies awarded for specific projects and events. We already know that the RIPE NCC Community Fund will contribute € 21,300 so that we can find partners for My Data Done Right in other European countries. We also receive € 3,000 from XS4ALL once again to enable us to organize the Felipe Rodriguez award at our yearly Big Brother Awards.

The core expenditure of Bits of Freedom is expected to be € 674,373 in 2019, taking into account seven people who work four or more days a week and three part-time employees (7.7 FTE) and unforeseen costs. A number of specific projects and events have already been budgeted for € 29.000. For example, for organizing the Big Brother Awards, rolling out My Data Done Right across Europe, and organizing the Godwin lecture. The actual project costs (and therefore the decision whether projects are to be implemented) also depends on how many project grants are awarded. The total expected expenditure thus amounts to € 717,373:

Table: Expected expenditure 2019 (x € 1,000)

Budgeted 2019
Staff costs 573
Housing 28
Office 13
Communication 6
Movement building 14
Operation costs 26
Subtotal 673
Specific projects 29
New projects 15
Total 717

The difference between the budgeted income and expenses is € 62,158. This negative result is supplemented by the continuity reserve, which brings it to 29% of the expected costs of the following financial year.


Our funding in the coming years


It is very important for Bits of Freedom to have a sustainable financial situation. We prefer structural funding over project-based funds. Bits of Freedom wants to remain completely independent. With our financial planning we always try to look five years ahead for as much as this is possible.

We are funded from four sources. We want to receive at least a third of our income from individual donors. We would also like to receive at least a third of our income from funds or foundations. We never want the share of business supporters to exceed one third of the total income. No business supporter may donate more than 10% of our continuity reserve. Finally, in addition to our core funding, we also receive project funds.

It will be a challenge to continue at the current scale in the coming years, with an occupation of around 8 FTE. The multi-year support from a number of funds will come to an end after 2019. They think that we can now stand on our own two feet. Our number of new donors is growing rapidly (to 65% of our income in 2023) and we are going to invest in finding business supporters so that they will provide 19% of our income in five years. But even with that there is still a gap in our budget of between € 50,000 and € 100,000 in the coming years. That will have to be filled with renewing contracts with existing foundations and through finding new funds.

Do you want to become a Bits of Freedom supporter with your company? Then look here:

https://www.bitsoffreedom.nl/aanmelden-als-bedrijfsdonateur/

As a private individual your financial support for Bits of Freedom is fiscally beneficial too. See:

https://www.bitsoffreedom.nl/doneren/