• NL
  • EN

Over Bits of Freedom

About Bits of Freedom

De statutaire doelstelling van Bits of Freedom is “het verdedigen en bevorderen van digitale burgerrechten in de informatiemaatschappij, waaronder in het bijzonder het grondrecht op communicatievrijheid en het grondrecht op privacy, en al hetgeen met het vooraanstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.”


Het team


In 2018 bestond het team van Bits of Freedom uit de volgende mensen: David Korteweg (beleidsadviseur), Evelyn Austin (bewegingbouwer), Hans de Zwart (directeur), Imre Jonk (systeembeheerder), Inge Wannet (office manager), Karim Khamis (vormgever) en Rejo Zenger (beleidsadviseur). Na ruim vijf jaar trouwe dienst heeft Ton Siedsma een volgende stap gemaakt in zijn carrière. Zijn juridische skills zijn inmiddels legendarisch. Tijmen Swaalf was tot april onze campaigner en laat een berg aan creatieve ideeën bij ons achter. Esther Crabbendam kwam in augustus als campaigner in dienst en Barry Smit werd onze communicatiestrateeg per 15 oktober. Jessé Vermeulen verving Imre Jonk voor een aantal maanden toen de laatste op stage was.

Eef Prins ondersteunde ons als freelancer met de sleepwetcampagne. Aleksandar Todorović was onze Open Web Fellow van februari tot en met de zomer en in september begon Danae Tapia in dezelfde rol. Mary DuBard had een fellowship om vanuit de Verenigde Staten een zomer in Europa te komen werken en ondersteunde ons met My Data Done Right. Voor het My Data Done Right-project werkten we daarnaast met twee freelancers: Ruben Doornweerd voor het ontwerp en Jean Jacques Warmerdam voor de front- en backend.


Het bestuur


Het bestuur bestond tot en met oktober uit: Lonneke van der Velden (voorzitter), Clemens la Lau (penningmeester), Manon Oostveen (secretaris) en Hermine Masmeyer. Per 31 oktober is Manon gedechargeerd. Judith Blijden is vanaf dat moment onze nieuwe secretaris geworden. Per 20 december is Marjolein Lanzing er als vijfde (en algemeen) bestuurslid bijgekomen. De leden van het bestuur ontvangen een vrijwilligersvergoeding van € 500 per jaar. Het bestuur heeft daarnaast geen onkostenvergoeding voor hun bestuurlijke activiteiten ontvangen.


De raad van advies


De raad van advies bestaat uit prominenten met expertise op het gebied van recht, politiek, media/communicatie, kunst, technologie en het bedrijfsleven. Eind 2018 bestond de raad uit de volgende leden: Olaf Kolkman (voorzitter), Amade M’charek, Anneke Jansen, Antoinette Hertsenberg, Eleni Kosta, Jaap-Henk Hoepman, Linda Duits, Lineke Sneller, Maxim Februari, Mohamed el Maslouhi, Ot van Daalen en Sarah Hagens. De leden van de raad van advies ontvangen geen (onkosten)vergoeding.

Meer informatie over de medewerkers, de bestuursleden en de leden van de raad van advies is te vinden via:

https://bitsoffreedom.nl/over-ons


De vrijwilligers


Veel van wat wij doen is afhankelijk van vrijwilligers. Ook dit jaar investeerden honderden mensen hun tijd in de strijd voor internetvrijheid. Zij hielpen ons met vertalingen, webdesign en campagnes, en organiseerden hun eigen evenementen. We zijn ze zeer dankbaar voor alle hulp! Wil je ook vrijwilliger worden? Dat kan:

https://www.bitsoffreedom.nl/vrijwilligen/


Het internationale netwerk


We zijn één van de oprichters en actief lid van het European Digital Rights initiative (EDRi). Een netwerk van bijna 40 organisaties die opkomen voor internetvrijheid. Het netwerk en de Europese lobby worden vanuit het EDRi kantoor in Brussel gecoördineerd. Meer informatie over het netwerk is te vinden via:

https://edri.org

The statutory goal of Bits of Freedom is “to defend and promote digital civil rights in the information society, especially the fundamental right to freedom of communication and the fundamental right to privacy and all that concerns the aforementioned or can be advantageous to it, everything in the broadest sense of the word.”


The team


In 2018 the team of Bits of Freedom was made up of the following people: David Korteweg (policy advisor), Evelyn Austin (movement builder), Hans de Zwart (director), Imre Jonk (system manager), Inge Wannet (office manager), Karim Khamis (designer) and Rejo Zenger (policy advisor). After more than five years of loyal service Ton Siedsma has made a career move. His legal skills are legendary by now. Until April Tijmen Swaalf was our campaigner and he leaves us with a mountain of creative ideas. Esther Crabbendam joined us in August as campaigner and Barry Smit became our communication strategist on 15 October. Jessé Vermeulen replaced Imre Jonk for a few months while Imre was doing an internship.

Eef Prins supported us as freelancer on the dragnet law campaign. Aleksandar Todorovic was our Open Web Fellow from February until the summer and in September Danae Tapia started in the same role. Mary DuBard had a fellowship to come work in Europe from the USA for a summer and supported us on My Data Done Right. For the My Data Done Right project we also worked with two freelancers: Ruben Doornweerd for the design and Jean Jacques Warmerdam for the front- and backend.


The board


Until October the board consisted of: Lonneke van der Velden (Chairman), Clemens la Lau (treasurer), Manon Oostveen (secretary) and Hermine Masmeyer. As of the 31st of October Manon was discharged. Judith Blijden became our new secretary from that moment on. As of the 20th of December Marjolijn Lanzing joined us as a fifth (and general) member of the board. The members of the board receive a volunteers’ fee of € 500 a year. The board did not receive any further reimbursement of expenses for their activities.


The advisory board


The advisory board consists of public figures with expertise in the area of law, politics, media/communications, art, technology and business. At the end of 2018 the board consisted of the following members: Olaf Kolkam (chairman), Amade M’charek, Anneke Jansen, Antoinette Hertsenberg, Eleni Kosta, Jaap-Henk Hoepman, Linda Duits, Lineke Sneller, Maxim Februari, Mohamed el Maslouhi, Ot van Daalen en Sarah Hagens. The members of the advisory board do not receive any compensation (or expenses).

More information about the staff, the members of the board and the members of the advisory board can be found at:

https://bitsoffreedom.nl/over-ons


The volunteers


Much of what we do is dependent on volunteers. Hundreds of people invested their time again this year in the struggle for internet freedom. They helped us with translations, web design and campaigns, and organised their own events. We are very grateful for all the help! Do you also want to become a volunteer? You can:

https://www.bitsoffreedom.nl/vrijwilligen/


The international network


We are one of the founders and active member of the European Digital Rights initiative (EDRi). A network of almost 40 organizations that stand up for internet freedom. The network and the European lobby are coordinated from the EDRi offices in Brussels. More information about the network can be found at:

https://edri.org