We deden mee aan de verschillende Europese campagnes tegen het uploadfilter en informeerden onze achterban.

We stemden ons predictive policing standpunt af met Controle Alt Delete en met Amnesty International.

We riepen organisaties op om met hun community niet afhankelijk te worden van Facebook.

We werden door vrijwilligers geholpen om weer een heleboel Privacy Cafés te organiseren.

We pleitten voor slimme en veilige standaarden voor onze digitale infrastructuur, en voor het aansprakelijk kunnen stellen van fabrikanten.

We beargumenteerden weer dat het een slecht idee is om versleuteling te verzwakken.

We gaven tientallen gastcolleges en -lessen op alle onderwijsniveau’s.

We waren aanwezig bij Privacy Camp 2018 in Brussel.

We recenseerden The Cleaners en deden mee met een nagesprek bij de Nederlandse première.

We publiceerden 12 updates voor updates.

We schreven een praktische uitleg over hoe je je tegen de Facebook Pixel kunt beschermen.

We organiseerden een bijeenkomst voor onze vertaalvrijwilligers.

We faciliteerden op de EDRi General Assembly een sessie over het groeiplan van het netwerk.

We gaven een presentatie over verschillende vrijheidsconcepten op RightsCon.

We hadden 20 rijkstrainees op bezoek om hen te vertellen over ons werk.

We vierden (als één van de medeoprichters) de vijftiende verjaardag van het European Digital Rights initiative (EDRi) en waren bij het afscheid van hun directeur, Joe McNamee.

We waren opdrachtgever op het What Design Can Do-festival.

We deden mee aan een litigation retreat van het Digital Freedom Fund (in Montenegro).

We deden onderzoek naar hoe Facebook activisten blokkeert en het onmogelijk maakt om met hun achterban te communiceren.

We brachten onze Internetvrijheid Toolbox onder de aandacht bij de Nacht van de Dictatuur.

We organiseerden een sessie over duurzaam activisme en een gezonde werkomgeving bij Freedom Not Fear.

We deden mee aan een workshop van het Digital Freedom Fund over future proofing your rights.

We hadden Ronald Prins (toezichthouder bij de TIB) als spreker op één van onze borrels.

We droegen bij aan een item in Nieuwsuur over het falende contentmoderatiebeleid op YouTube.

We namen Yubikeys in gebruik en versleutelen daarmee onze e-mails.

We verhuisden onze website en e-mail van bof.nl naar bitsoffreedom.nl.

We organiseerden twee keer een donateurscampagne.

We bereidden de Big Brother Awards 2018 voor. Zo vonden we een zevenkoppige jury om de expertprijs uit te delen.

We leverden een belangrijke bijdrage in de discussie over het offline halen van content door hosters op verzoek van de politie.

We leverden een bijdrage aan een sessie van de WRR (over kunstmatige intelligentie) en aan een begeleidingscommissie van het Rathenau Instituut (over de inzet van sensoren door de politie).

We lanceerden Vrijheid EXPOsed 2.0 bij de Culturele Zondag in Utrecht.

We waren aanwezig bij de bijeenkomst over 70 jaar vrijheid van meningsuiting van het Humanistisch Verbond.

We spraken de nationale politie over proeftuinen rondom predictive policing.

We stonden op dierendag stil bij het gebrek aan privacy van dieren.

We bezochten het 35ste Chaos Computer Congress in Leipzig.

We zochten uit wie er eigenlijk profiteert van de data van cyclustrackers.

We lieten duizenden mensen stemmen op de grofste privacyschenders van het jaar.

We participated in multiple European campaigns against the upload filter and informed our followers.

We aligned our position on predictive policing with Controle Alt Delete and with Amnesty.

We called on organizations and their community not to become dependent on Facebook.

We were helped by volunteers to organise a lot of Privacy Cafés.

We pleaded for smart and safe standards for our digital infrastructure, and for being able to hold manufacturers accountable.

We argued once more that it is a bad idea to weaken encryption.

We held dozens of guest lectures and -lessons at all levels of education.

We were present at Privacy Camp 2018 in Brussels.

We reviewed The Cleaners and participated in the discussion after the Dutch premiere.

We released 12 updates for updates.

We wrote a practical explanation on how to defend against the Facebook Pixel.

We organised a meeting for our translation volunteers.

We facilitated a session on the EDRi General Assembly about the growth plan of the network.

We gave a presentation about different concepts of freedom on RightsCon.

We had a visit from 20 trainees from the government to tell them about our work.

We celebrated (as one of the founders) the fifteenth birthday of the European Digital Rights initiative (EDRi) and attended the farewell party for their director, Joe McNamee.

We were a client at the What Design Can Do festival.

We participated in a litigation retreat of the Digital Freedom Fund (in Montenegro).

We researched how Facebook is blocking activists and makes it impossible for them to communicate with their followers.

We drew attention to our Internet Freedom Toolbox at the “Nacht van de Dictatuur”.

We organised a session about sustainable activism and a healthy working environment at Freedom Not Fear.

We participated in a workshop of the Digital Freedom Fund about future proofing your rights.

We had Ronald Prins (overseer at the TIB) as a speaker at one of our receptions.

We contributed to an item on “Nieuwsuur” about the failing content moderation policy on YouTube.

We started the use of Yubikeys to encrypt our emails.

We moved our website and email from bof.nl to bitsoffreedom.nl.

We organised a campaign for donors twice.

We prepared for the Big Brother Awards 2018. Among other things we found a jury of seven to decide on the expert award.

We had an important contribution in the discussion about content being taken offline by hosts at the request of the police.

We contributed to a session of the Scientific Council for Government Policy (about artificial intelligence) and to a supervisory committee of the “Rathenau Instituut” (about the use of sensors by the police).

We attended the gathering about 70 years of freedom of speech by the “Humanistisch Verbond”.

We talked to the national police about testing grounds for predictive policing.

On World Animal Day we questioned the lack of privacy for animals.

We visited the 35th Chaos Computer Congress in Leipzig.

We found out who actually profits from the data from cycle trackers.

We had thousands of people vote for the most offensive privacy abusers of the year.